پنجشنبه 21 آبان 1394  10:39 ق.ظ    ویرایش: - -

اثر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن بر تعادل پویای دانشجویان مرد ورزشکار

موضوع :
اثر یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن بر تعادل پویای دانشجویان مرد ورزشکار

( فایل word قابل ویرایش )

تعداد صفحات : ۱۴۵

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف اختصاصی
فرضیه های تحقیق
فرضیه کلی
فرضیات اختصاصی
محدودیت های تحقیق
محدودیت های محقق خواسته
محدودیت های غیر قابل کنترل
تعریف واژه های کلیدی

فصل دوم
مقدمه
مبانی نظری تحقیق
تاریخچه و پیدایش ویبریشن
ویبریشن و متغیرهای تمرینی
انواع دستگاه های ویبریشن
دلایل فیزیولوژیکی و نورولوژیکی اثرات تمرینات ویبریشن
دوک های عضلانی و اندام وتری گلژی
گیرنده های حسی عضلانی
ساختمان و عمل دوک عضلانی
اعمال دوک های عضلانی
نقش دوک عضلانی در فعالیت‌های ارادی حرکتی
مناطق مغزی کنترل کننده دستگاه حرکتی گاما
اندام های وتری گلژی
همکاری دوک های عضلانی و اندام وتری گلژی و کنترل حرکتی سطوح بالاتر مغز
واحد حرکتی
فراخوانی واحدهای حرکتی بیشتر
مهار خودبخودی
فیزیولوژی ویبریشن
تئوری فعال سازی گیرنده های حس پیکری
بازتاب ویبریشن تونیکی
تاخیر الکترومکانیکی
افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی
ویبریشن و فعال سازی عضله(نظریه تعدیل سازی)
تحریک سیستم عصبی مرکزی وهماهنگی عصبی – عضلانی
کاربرد تمرینات ویبریشن
موارد منع استفاده از دستگاه ویبریشن
مفهوم تعادل و اندازه گیری آن
مفاهیم منحصر به فرد کنترل تعادل
اجزاء حسی
استراتژی های حسی
یکپارچگی پاسخ های حرکتی مطابق با درون دادهای حسی
مؤلفه های حرکتی
اثرات دید بر کنترل تعادل .
مروری بر تحقیقات انجام شده
تحقیقات انجام شده در رابطه با تاثیر تمرینات ویبریشن بر تعادل

فصل سوم
مقدمه
روش و طرح تحقیق
آزمودنی های تحقیق
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل
متغیر وابسته
ابزار جمع آوری داده ها
شیوه اجرای آزمون SEBT
روش جمع آوری داده ها و مراحل انجام کار
روش تجزیه و تحلیل آماری و نوع آزمون های مورد استفاده

فصل چهارم
مقدمه
نتایج تحقیق
آزمون فرضیه اول
آزمون فرضیه دوم

فصل پنچم
مقدمه
خلاصه تحقیق
بحث و بررسی
ویبریشن چگونه بر عملکرد ورزشی تاثیر می گذارد؟
اثرات تمرین ویبریشن کل بدن بر جهت های SEBT
تمرینات ویبریشن کل بدن چگونه بر کنترل تعادل حین عمل دستیابی اثر می گذارند؟
چرا در سه جهت سخت از SEBT بعد از تمرینات ویبریشن بهبودی حاصل نشد؟
نتیجه گیری
پیشنهادات برخواسته از تحقیق
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهاد به مربیان و ورزشکاران

پیوست
پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳

منابع

چکیده:

تمرینات ویبریشن کل بدن(WBVT) به عنوان یک روش جدید تمرینی که موجب تحریک مکانیکی سیستم عصبی-عضلانی می شود، مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به رابطه بالا بین کارایی سیستم عصبی – عضلانی با تعادل پویا که جزء لاینفک فعالیت های روزمره و ورزشی می باشد، هدف این پژوهش بررسی اثر یک دوره تمرین ارتعاش کل بدن بر تعادل پویای‌ دانشجویان مرد ورزشکار بود. ۲۰ نفر از دانشجویان مرد ورزشکار رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی‌ دانشگاه تهران(سن: ۰۳/۱±۷۰/۲۰ سال، وزن: ۲۱/۶±۲۵/۶۹ کیلوگرم، قد: ۰۵/۵±۵/۱۷۴ سانتی متر و شاخص توده بدنی: ۱/۳±۵۸/۲۲) بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. قبل از شروع تمرینات ویبریشن کل بدن، تعادل پویا با استفاده از تست تعادلی گردش روی ستاره(SEBT) اندازه گیری شد. گروه تجربی یک دوره تمرینات ویبریشن کل بدن را در ۱۰ روز(فرکانس ۳۰ هرتز، دامنه ۱۰ میلی متر، در ۵ وضعیت بدنی مختلف هر وضعیت بدنی ۲ دقیقه ویبریشن با فاصله ۴۰ ثانیه استراحت) انجام دادند. پس از اتمام تمرینات، پس آزمون SEBT از دو گروه کنترل و تجربی به عمل آمد. از روشهای آماری MANOVA، تحلیل واریانس دو راهه با اندازه گیری‌های مکرر و t همبسته به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. بعد از تمرینات ویبریشن تفاوت های معنی داری در پنج جهت(داخلی، قدامی-داخلی، خلفی، خلفی-داخلی و خلفی-خارجی) نشان داد. در حالی که در سه جهت(قدامی، قدامی-خارجی و خارجی) دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند، در شرایطی که مقایسه بین کلیه هشت جهت در یک زمان انجام گرفت بین دو گروه از نظر تعادل پویا اختلاف معنی داری مشاهده شد. بهبود در تعادل پویا، در پنج جهت‌ ‌داخلی ۹۶/۴%، قدامی-داخلی ۳/۴%، خلفی ۶/۸%، خلفی-‌داخلی ۲۲/۶% و خلفی خارجی ۹/۷% مشاهده شد. با توجه به یافته های این تحقیق می توان چنین نتیجه گیری نمود که بطور کلی تمرینات ویبریشن کل بدن می توانند تعادل پویا را بهبود بخشند اما بهبود در تعادل پویا، احتمالا در برخی جهات ویژه(داخلی، قدامی-داخلی، خلفی، خلفی-داخلی و خلفی-خارجی) رخ می دهد.
واژه های کلیدی: تمرینات ویبریشن کل بدن، تعادل پویا ، تمرینات ویبریشن

تمرینات ویبریشن

تمرینات ویبریشن

مقدمه

مطالعه در خصوص اثر ویبریشن بر بدن انسان در طی سال های متمادی مستند شده است(۱). در گذشته، یک بار رانندگی در طول جاده ناهموار به دلیل اثرات درمانی قرار گرفتن بدن در موقعیت های مختلف و سخت شبیه ویبریشن وارده بر بدن حین رانندگی برای افرادی که ناراحتی سنگ کلیه داشتند، تجویز می شد(۱). همچنین بسیاری از اثرات مثبت تمرینات ویبریشن بر بدن انسان در فیزیوتراپی و محیط های درمانی به منظور تعدیل درد و کاهش اسپاسم عضلانی گزارش شده است(۱). تمرینات ویبریشن یک محرک مکانیکی است که بصورت حرکات سینوسی شکل بر بدن اعمال می شود(۲) و متغیرهای بیومکانیکی که شدت آنرا تعیین می کنند شامل فرکانس و دامنه می باشد(۲). تمرینات ویبریشن بطور وسیعی به دلیل اثرات مضرش بر بدن انسان در دامنه و فرکانس های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است(۲). مطالعات اخیر، تحریک مکانیکی با دامنه و فرکانس پائین را به عنوان روشی ایمن و کارآمد، جهت تمرین ساختارهای اسکلتی عضلانی پیشنهاد کرده اند(۲).
استفاده روز افزون از تحریک مکانیکی به صورت ویبریشن به عنوان یک روش تمرینی عصبی- عضلانی به منظور بهبود عملکرد ورزشکاران، مبحث تازه ای در فیزیولوژی ورزشی و علم تمرین می باشد که بطور گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است(۴-۱). مطالعات انجام شده در خصوص تمرینات ویبریشن، این روش تمرینی را به دو صورت موضعی ، مانند تمرینات ویبریشن فلکسورهای آرنج(۱) و برای کل بدن به گونه ای که آزمودنی بر روی سکوی ویبریشن می ایستد و کل بدن در معرض ویبریشن قرار می گیرد، تقسیم بندی نموده اند(۱). به منظور اعمال ویبریشن به کل بدن ابزارهای تمرینی مختلفی طراحی شده است اما بطور کلی به دو صورت، بالا و پائین رفتن در دو سمت یک تکیه گاه مانند الاکلنگ و بالا و پائین رفتن یکپارچه کل سکو تقسیم بندی می شوند(۲) که تحریکات را به صورت امواج سینوسی شکل، از قسمت دیستال به پروگزیمال اتصالات گروه های عضلانی منتشر می کنند(۲). تمرینات ویبریشن کل بدن(WBVT) که با استفاده از این ابزارهای تمرینی انجام می شوند مانند سایر روش های تمرینی دیگر دارای متغیرهای تمرینی ویژه خود می باشد که شامل: فرکانس به معنای میزان تکرار نوسانات که دستگاه ویبریشن با قابلیت تنظیم به بدن وارد می‌کند و با هرتز اندازه‌گیری می‌شود، دامنه به معنی میزان جابه‌جایی و حرکت عمودی دستگاه ویبریشن که با میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شود، مدت به معنی مدت زمانی که هر وهله ویبریشن به خود اختصاص می دهد و وضعیت بدن در هنگام تمرین با دستگاه ویبریشن که به دو صورت ایستا یا پویا و در حالت‌های مختلف(ایستاده، نشسته و درازکش) مربوط می شود، می باشند. بسیاری از محیط های ورزشی و توان بخشی از ویبریشن کل بدن در برنامه های تمرینی و نوتوانی استفاده می کنند چون بر این باورند این WBVT شیوه ای مثبت جهت افزایش قدرت عضلانی، پرش عمودی، تعادل بدن، قابلیت مکانیکی استخوان ها، چگالی مواد معدنی استخوان ها و همچنین بالا بردن سطوح سلامتی و حتی شتاب بخشیدن به بهبود آسیب می باشد(۲،۷-۵). اگر چه دلایل فیزیولوژیکی اثرات ویبریشن ناشناخته مانده است با این وجود پژوهشگران تئوری فعال سازی گیرنده های حس پیکری، بازتاب تونیکی ویبرشن(TVR) ، کاهش تاخیر الکترومکانیکی(EMD) ، افزایش فراخوانی واحدهای حرکتی، فعال سازی عضله و نظریه تعدیل عضلانی ، تحریک سیستم عصبی مرکزی و هماهنگی عصبی–عضلانی را بیان کرده¬اند(۲،۳،۶،۱۰-۸). با این وجود، دانش کنونی در رابطه با یک پروتکل تمرینی ویبریشن کل بدن ایمن و کارآمد جهت بهبود سطوح سلامتی و آمادگی جسمانی بسیار محدود است و ادعاهای کمپانی های سازنده دستگاه های ویبریشن و کارشناسی های مبهم آنها در این زمینه، می تواند گمراه کننده باشد.
تعادل یکی از اجزاء اصلی اغلب فعالیت های روزمره و فاکتور مهمی برای عملکرد ورزشی ورزشکاران می‌باشد(۱۲،۱۱) تا آنجا که گامبتا و گری (۲۰۰۰) بیان کردند، تعادل مهمترین فاکتور در توانایی اجرای ورزشی است (۱۳). تعادل مهارت حرکتی پیچیده ای است که پویایی پاسچر بدن را در جلوگیری از افتادن توصیف می‌کند(۱۱). از جنبه تئوری پاناکالیو (۲۰۰۵) تعادل را به دو صورت ایستا (توانایی حفظ مرکز ثقل در محدوده سطح اتکا) و پویا (حرکت فعال مرکز فشار حین ایستادن، راه رفتن یا هر مهارت دیگر) (۱۱) تعریف می کند. از نظر عملیاتی اولمستد (۲۰۰۴) و گاسکوویچ (۱۹۹۶) تعادل را به صورت ایستا(حفظ یک وضعیت با کمترین حرکت)، نیمه پویا (حفظ یک وضعیت درحالی که سطح اتکا جابجا شود) و پویا (حفظ ثبات سطح اتکا در حالی که یک حرکت توصیف شده اجرا می‌شود) دسته بندی کرده اند(۱۵،۱۴). از آنجایی که اکثر فعالیت های ورزشی در محیطی پویا انجام می گیرند، تعادل پویا برای اجرای مهارت های ورزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از نظر بیومکانیکی و عملکردی تعادل پویا را می توان تحت عنوان حرکت فعال مرکز فشار در محدوده سطح اتکا و حفظ ثبات سطح اتکا حین اجرای یک تکلیف توصیف شده، تعریف نمود(۱۶،۱۳). آزمون ها ی ارزیابی تعادل به صورت عملکردی (مشابه با فعالیت ها و مهارت های پایه و ورزشی) یا غیرعملکردی (بدون مشابهت با فعالیت های روزانه و مهارت های ورزشی ) می‌باشند(۱۱). آزمون های عملکردی تعادل عموماً آزمون های پویا می‌باشند که توانایی فرد را در حفظ تعادل زمانی که راه می رود، تکلیفی را با حداکثر سرعت ممکن اجرا می‌کند یا عمل دستیابی را با حداکثر فاصله ممکن انجام می دهد، ارزیابی می‌کنند (۱۹-۱۷). نمونه ای از آزمون های عملکردی پویا، آزمون تعادلی گردش روی ستاره(SEBT) است که توسط گری (۱۹۹۵) جهت ارزیابی تعادل پویا معرفی شد (۲۰). در این آزمون فرد باید تعادل خود را روی یک پا بدون درگیر شدن سطح اتکا و به هم خوردن تعادل حفظ کند در حالی که با پای دیگر عمل دستیابی را با کسب حداکثر فاصله در هشت جهت انجام می دهد (۲۱). هدف از انجام عمل دستیابی در SEBT، حفظ تعادل، هنگام ایجاد حداکثر اختلال در موازنه بدن و توانایی برگشت به حالت موازنه (حرکت فعال COP) می باشد (۱۴). اولمستد و همکارانش (۲۰۰۳) دریافتند پای اتکا در SEBT نیاز به دورسی فلکشن مچ پا، فلکشن زانو و فلکشن ران دارد، بنابراین دامنه حرکتی مناسب، قدرت و هم انقباضی عضلات احاطه کننده مفاصل، فعالیت گیرنده های عمقی و کنترل عصبی-عضلانی نقش مهمی در تثبیت پای اتکا هنگام عمل دستیابی دارند(۲۲). ارال و هرتل(۲۰۰۱) بیان کردند که انجام عمل دستیابی در جهت های مختلف SEBT نیازمند فعال سازی الگوهای مختلف عضلانی اندام تحتانی می باشد و بطور مستقیم به فعالیت عضلات اندام تحتانی به غیر از عضله دوقلو وابسته است(۲۰). تعادل دارای تعاریف و ابزارهای ارزیابی مختلفی است با این وجود، تعریف جامع و روشنی که مورد تایید همه متخصصان باشد و معیار استانداردی که بتواند آن را ارزیابی کند، وجود ندارد.

   


نظرات()  

ساعت مچی زنانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic