دوشنبه 7 تیر 1395  02:24 ق.ظ    ویرایش: - -

پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19

پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19               موضوع: پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19   انگیزه های ترکیبکاهش هزینه ها به ویژه هزینه های ثابتافزایش توان رقابت در بازارهای بین المللیافزایش کاراییعوامل قانونی و سیاسی و ... دامنه کاربرد حسابداری ترکیب و احدهای تجاری به استثنای: ترکیب واحدهای تجاری تحت کنترل مشترک. مشارکتهای خاص.   این استاندارد به استثنای موارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 60,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 صورتهای مالی تلفیقی   مبانی نظری تهیه صورتهای مالی تلفیقی پیشینه تهیه صورتهای مالی تلفیقی انگلستان سال 1920 میلادی- تهیه اولین ترازنامه تلفیقی در شرکت نابل Nobel سال 1929 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی توسط بورس اوراق بهادار لندن ایالات متحده سال 1940 میلادی- الزامی شدن تهیه صورتهای مالی ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود هدف استاندارد هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلی‌ در حسابداری‌ داراییهای‌ نامشهود عبارت‌ از معیارها و زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ‌ دفتری‌، ش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره 16

پاورپوینت تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره 16               موضوع: تسعیر ارز استاندارد حسابداری شماره اهداف آموزشی  مرور عملیات ارزش توسط شرکتها  آشنایی با روشهای  حسابداری تسعیر  توصیف حسابداری عملیات خارجی  افشا  معاملات ارزی معامله ای است که به ارز انجام می شود یامستلزم تسویه به ارز است. از قبیل: خرید و فروش کالا و خدماتی که بهای آن به ارز دریافت یا پرداخت می شود. استق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها

استاندارد حسابداری شماره 15 حسابداری سرمایه گذاریها                 موضوع: استاندارد حسابداری شماره 15حسابداری سرمایه گذاریها دامنه کاربرد این استاندارد به نحوه حسابداری سرمایه گذاریها و الزامات افشای اطلاعات مربوط می پردازد. در صورتهای مالی واحد تجاری اصلی، در صورتیکه در استانداردهای حسابداری مربوط به سرمایه گذاری در واحد های تجاری فرعی و وابسته نحوه  عمل دیگری مجاز شده باشد. موارد زیر در این استاند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

پاورپوینت استاندارد  حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری                 موضوع:  پاورپوینت استاندارد  حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری دامنه کاربرد این‌ استاندارد باید برای‌ ارائـه‌ داراییهای‌ جاری‌ و بدهیهای‌ جاری‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی                   موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 13 حسابداری مخارج تامین مالی هدف هدف این استاندارد، تجویز نحوه عمل حسابداری مخارج تامین مالی است. بر اساس این استاندارد، مخارج تامین مالی عموما بلافاصله به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود، به استثنای مواردی که این مخارج به حساب دارایی واجد شرایط منظور می گردد. دامنه کاربرد این‌ استاند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 12 افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته   هدف هدف این استاندارد، حصول اطمینان از ارائه  اطلاعات  لازم در صورتهای مالی برای جلب نظر استفاده کنندگان به این امر است که  وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ممکن است تحت تاثیر وجود اشخاص وابسته و معاملات با اهمیت با آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود   مقدمه: هدف‌ این‌ استاندارد تجویز نحوه‌ حسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلی‌ درحسابداری‌ داراییهای‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارایی‌، تعیین‌ مبلغ&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت             موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 10 حسابداری کمکهای بلاعوض دولت دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری کمکهای بلاعوض دولت و سایر اشکال کمکهای دولتی به کار گرفته شود. الزامات این استاندارد، همچنین می تواند به عنوان بهترین الگوی عمل حسابداری کمکهای بلاعوض و سایر اشکال کمک دریافتی از منابع غیر دولتی مورد استفاده قرار گیرد. دولت دولت متشکل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت                   موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداری پیمانهای بلند مدت   هدف استاندارد هدف این استاندارد تجویز نحوه حسابداری درآمدها و هزینه های مرتبط با پیمانهای بلند مدت در صورتهای مالی پیمانکار است. این استاندارد معیارهای شناخت مندرج در مفاهیم نظری گزارشگری مالی را جهت تعیین زمان شناخت درآمد و هزینه های پیمان به عنوان اقلام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 8 حسابداری موجودی مواد و کالا   دامنه کاربرد این استاندارد نحوه ارزشیابی وانعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند وموارد زیر را در بر نمی گیرد: کار در جریان پیشرفت پیمانهای بلند مدت ابزارهای مالی پیچیده موجودی گله های دام، محصولات کشاورزی، جنگلی ومعدنی در مواردی که این اقلام ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 7 حسابداری مخارج تحقیق و توسعه   دامنه کاربرد این استاندارد در رابطه با حسابداری مخارج تحقیق و توسعه کاربرد دارد. فعالیتهای  زیر  در  این  استاندارد  مورد  بحث  قرار  نمی گیرد: الف . فعالیتهای تحقیق وتوسعه ای که به موجب قرارداد برای دیگران انجام می شود. ب . عمل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه                              موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 5 حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه رویدادهای مطلوب و نامطلوبی که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورتهای مالی رخ می دهد.   تعداد اسلاید: 11   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 حسابداری پیشامدهای احتمالی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 حسابداری پیشامدهای احتمالی               موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 4 حسابداری پیشامدهای احتمالی دامنه کاربرد الزامات این استاندارد برای حسابداری و افشای پیشامدهای احتمالی به کار گرفته می شود. موضوعات زیر که ممکن است منجر به پیشامدهای احتمالی شود، در دامنه کاربرد این استاندارد قرار نمی گیرد:     الف . تعهدات شرکتهای بیمه بابت بیمه نامه های عمر صادر شده، &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 3 درآمد عملیاتی دامنه کاربرد این استاندارد باید برای حسابداری درآمد عملیاتی حاصل از معاملات و رویدادهای زیر به کار گرفته شود:  فروش کالا،  ارائه خدمات، و  استفاده دیگران از داراییهای واحد تجاری که مولد سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام است. در این استاندارد، درآمد عملیاتی ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,500 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد                 موضوع: پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 2 صورت جریان وجوه نقد   کاربرد اطلاعات تاریخی مربوط به جریانهای نقدی برای قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای نقدی آتی. بیان نحوه ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و تعیین کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری. کنترل میزان دقت ارزیابی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی                 موضوع: استاندارد حسابداری شماره 1 نحوه ارائه صورتهای مالی   هدف استاندارد هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره ها قبل آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحد های تجاری می باشد. دامنه کاربرد الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1)

پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1)                 موضوع: پاورپوینت خلاصه حسابرسی (1) فصل یک نقش حسابرسی در اقتصاد کشور 2- پیشرفت صنعت وتجارت وایجاد قوانین واعمال نظر دولت در صنایع وشركتها موجب شده كه آنهاحسابهاوصورتهای را به تایید حسابرسان برسانند. 3-حسابرسی عبارت است از رسیدگی  به اسناد ومدارك   یك موسسه یا واحد تجاری  جهت تهیه گزارشی كه حسابرس راجع به روش  ح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی                 موضوع: پاورپوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی هدف مقاله : مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

   


نظرات()  

ساعت مچی زنانه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic